ࡱ> lnkTXbjbjQFQFAj3,3,% *****>>>8vTD>GD."000dz lCnCnCnCnCnCnC$uEH^CQ*ddC**004C(*0*0lClC= A0 J>(?*XC D<GD?JuH(uHT AuH* ALCCGDuH :Umowa Zawarta w BiaBymstoku w dniu xx.xxx.2014r. (zwana dalej Umow), pomidzy: Centrum im. Ludwika Zamenhofa, ul. Warszawska 19, 15-062 BiaBystok reprezentowanym przez: Jerzego Szerszunowicza - dyrektora zwanym dalej Zamawiajcym a xxxxxxxxxx prowadzcym dziaBalno[ gospodarcz jako xxxxxxxxxxxxxxx Nip xxxxxxxxxxxxxxxxxxx zwanym dalej Wykonawc zwanymi dalej Bcznie Stronami W wyniku przeprowadzonego postpowania o zamwienie publiczne zgodnie z regulaminem udzielania przez Centrum im. Ludwika Zamenhofa zamwieD, ktrych warto[ nie przekracza wyra|onej w zBotych rwnowarto[ci kwoty 30.000 euro netto w trybie zapytania ofertowego. nastpujcej tre[ci: 1 Zamawiajcy zamawia, a Wykonawca zobowizuje si do wykonania termoizolacji poddasza w siedzibie Zamawiajcego w BiaBymstoku ul Warszawska 19. SzczegBowy zakres prac okre[lony jest w opisie przedmiotu zamwienia. Opis przedmiotu zamwienia oraz oferta Wykonawcy stanowi integraln cz[ niniejszej umowy. 2 Wykonawca o[wiadcza, |e : posiada kwalifikacje, uprawnienia, do[wiadczenie i [rodki materialne oraz sprzt niezbdny do wykonania przedmiotu umowy oraz zobowizuje si wykona je w sposb profesjonalny, z nale|yt staranno[ci, zgodnie z normami i przepisami prawa budowlanego, zastosowane materiaBy bd dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie oraz bd zgodne z obowizujcymi normami, ZapoznaB si z opisem przedmiotu zamwienia oraz warunkami wykonania prac i budynkiem , a w szczeglno[ci konstrukcj poddasza na ktrym wykonywana bdzie termoizolacja. Prace w zakresie monta|u termoizolacji wykonywane bd w sposb zapobiegajcy ewentualnym uszkodzeniom istniejcych instalacji poddasza. Akceptuje wszelkie uwarunkowania i ryzyka zwizane z realizacj niniejszej Umowy i nie bdzie z tego tytuBu wnosiB |adnych roszczeD wobec Zamawiajcego. 3 Wykonawca zobowizuje si wykona przedmiot umowy w terminie do dnia 31 maja 2015 r. Wykonawca jest zobowizany dokona zgBoszenia przedmiotu umowy do odbioru najpzniej w terminie okre[lonym w ust. 1. Wcze[niejsze zakoDczenie prac nie powoduje zmiany ustalonego w umowie wynagrodzenia. Wykonawca mo|e powierzy wykonanie przedmiotu umowy lub jego cz[ci podwykonawcy, z tym, |e ponosi on odpowiedzialno[ za jego dziaBania jak za wBasne, Wykonawca ponosi odpowiedzialno[ za zniszczenie mienia Zamawiajcego ( w szczeglno[ci budynku) i wszelkie inne szkody wyrzdzone Zamawiajcemu lub osobom trzecim przez siebie i osoby, ktrymi posBugiwa si bdzie przy wykonaniu przedmiotu umowy. 4 Z czynno[ci odbioru strony sporzdz protokB odbioru. ProtokB odbioru powinien zawiera w szczeglno[ci: dat i miejsce odbioru; ocen prawidBowo[ci wykonania przedmiotu odbioru oraz zgodno[ci wykonania z postanowieniami Umowy; o[wiadczenie Zamawiajcego o istnieniu bdz braku wad i nieprawidBowo[ci w wykonaniu przedmiotu odbioru, a w przypadku stwierdzenia wad lub nieprawidBowo[ci - zobowizanie Wykonawcy do ich usunicia w ramach wynagrodzenia, o ktrym mowa w 5 ust. 1, w terminie ustalonym przez strony umowy w protokole. 3. Je|eli przedmiot umowy bdz jego cz[ bdzie mie wady, okre[lone w tre[ci protokoBu odbioru, Wykonawca zobowizuje si do ich usunicia w sposb zaakceptowany przez Zamawiajcego oraz w terminie ustalonym przez strony. Wykonawca nie jest uprawniony do wystawienia faktury przed caBkowitym usuniciem wad. 4. W przypadku nie stawienia si Zamawiajcego na odbiorze, lub jego nie zakoDczenia w terminie do 3 dni od dnia przystpienia do odbioru, Wykonawca mo|e dokona odbioru jednostronnego cz[ci , bdz caBego przedmiotu umowy bez udziaBu Zamawiajcego, rwnego w skutkach odbiorowi dwustronnemu. 5 1. Strony zgodnie ustalaj, |e Wykonawca z tytuBu wykonania przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie ryczaBtowe w kwocie xxxxxx zB (sBownie: xxxxxxxxx) brutto. 2. Wynagrodzenie pBatne po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiajcego przedmiotu umowy. 3. Podstaw zapBaty wynagrodzenia bdzie zaakceptowana przez Zamawiajcego, poprawnie wystawiona przez Wykonawc faktura VAT. Podstaw:JNPVd( X B ` b h j 6 > Xt\Vžh-*hZ@h-*h]@h-*hZ@ h-*h2BM h-*hOht h-*hDhU h-*h0h-*h05\ h-*hJV. h-*hi h-*h#1 h-*hZ5\ h-*hZ7* X B b 6 > $dhdd[$\$a$$a$gd0 $dha$gdD$dha$$dha$dh> \6hjrvb$ ndhC$^a$gd $ ndh^a$gdU$ & F ndh`a$gd?$ & F ndh^`a$gd? $dha$gdU$dhdd[$\$a$$ & F hhdh^ha$gdD$ & F hhdh^ha$ BDt"dx@Rln 0468fhjpľ~ulbh-*hZ5\h-*hU@hUhZ@h-*hD7@ h-*hj h-*hDhU h-*h9, h-*hZ h-*hih-*hG@ hG@ hZ@h-*h]@h-*h9,@h-*h9,@h-*h-@h-*hZ@h-*ht@ ht@%prt z"DLNľĬ͓ͬͬwne]Th-*hyG@h-*hyG\h-*hyG@h-*hX@h-*hX\h-*h65\h-*hX5\h-*hyG5\h-*hi@ ht@h-*hZ@h-*ht@ ht@h-*hZ@ h-*hZ hU@h-*hHg@ ht@h-*hZ@ h-*hU hZ5\ rtNrO"$ & F hhdh-DM ^h`a$gdyG & F dhdd-DM [$\$gdX$ dhdd-DM [$\$a$ & F Vdh-DM ^`Vgd2 5$ & F Vdh-DM ^`Va$$ ndh^a$gd "FzX|*  ( H .!!""""𺱧𕏆wwne_Vh-*h 0M@ hB3X@hB3XhB3X@h-*hB3X@h-*hB3X@ hG@h-*hB3X@ hB3X@hB3Xh6@h-*h@h-*hi5\h-*hyG@h-*hyG@h-*hX@hthyG@h-*hX@h-*hyG@h-*hyG@h-*hyG@ h-*hyG "$$&&jSS$ hdh-DM a$gdH$ dhdd-DM [$\$a$ dhdd-DM [$\$gdB3X$ Kdh-DM a$gdB3X"$ & F SWdh-DM ^S`Wa$gdt"$ & F SWdh-DM ^S`Wa$gdyG""""##@$r$$$$$$$$N%p%r%%%%%%%%&&&&\&ɿɶznez\Sh-*hX@h-*hH@h;+6@]h-*hJV.6@]h-*hZ6@]h-*hJV.@ h;+@h-*hZ@h-*hG@ hG@h-*hZ@h-*hH@h-*hX5\h-*hZ5\h-*h 0M@h-*h@h-*h<@h-*h 0M@h-*hh!@\&&&&&p'''<<<<$=(=*=,=r===*>,>~>>>??̖̌̀sl`RHA h-*hh-*h5\h-*hZ5CJ\aJh[%uht5CJaJ ht5\h-*hZ57@\h-*hZ5@\h-*h>{5\ h]5\ht5@\h-*hX5@\Uh-*hA5@\h-*hZ5@\h-*hZ5\h-*hi5@\h-*hH5@\h-*hX@h-*h9#@ do wystawienia faktury bdzie podpisany bez zastrze|eD Zamawiajcego protokB odbioru przedmiotu umowy. ZapBata wynagrodzenia nastpi w terminie 14 dni od otrzymania i zaakceptowania przez Zamawiajcego faktury VAT, ZapBata wynagrodzenia nastpi w terminie wskazanym w ust. 4 przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. Zamawiajcy upowa|nia Wykonawc do wystawienia faktur obejmujcych wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy bez podpisu Zamawiajcego. 6 Wykonawca udziela Zamawiajcemu gwarancji oraz rkojmi na przedmiot umowy na okres 36 miesicy. Bieg okresu gwarancji, o ktrej mowa w ust. 1 oraz rkojmi rozpoczyna si w dniu podpisania protokoBu odbioru przedmiotu umowy. Zamawiajcy wykonujc uprawnienia z tytuBu gwarancji i rkojmi mo|e za|da od Wykonawcy bezpBatnego usunicia wad w terminie okre[lonym w ust. 5. O wadach, ktre ujawni si w okresie gwarancji i rkojmi, Zamawiajcy zobowizany jest zawiadomi Wykonawc w formie pisemnej nie pzniej ni| w cigu 14 dni od ich wykrycia. Wykonawca zobowizany jest usun zgBoszone wady w mo|liwie najkrtszym terminie, ustalonym przez strony. W przypadku braku obiektywnej mo|liwo[ci usunicia wady w terminie, o ktrym mowa w ust. 5, nie wynikajcym z przyczyn obci|ajcych Wykonawc, Zamawiajcy w porozumieniu z Wykonawc wyznaczy inny termin, w ktrym usunicie wad winno nastpi. Niezbdne modyfikacje przedmiotu umowy zwizane z usuniciem jego wad zostan wykonane przez Wykonawc w ramach wynagrodzenia, o ktrym mowa w 5 ust. 1 Umowy. Usunicie wad stwierdza si protokolarnie. Je|eli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajcy mo|e usun te wady we wBasnym zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej, na koszt Wykonawcy. Je|eli wada nie da si usun, ale jej charakter nie wpBywa na speBnianie funkcji wykonanego docieplenia i umo|liwia korzystanie z przedmiotu umowy, Zamawiajcemu sBu|y prawo |dania obni|enia wynagrodzenia w takiej proporcji do warto[ci przedmiotu umowy wynikajcej z umowy, w jakiej warto[ z wad pozostaje do warto[ci przedmiotu umowy bez wady. 7 W przypadku gdy Wykonawca, w terminie okre[lonym w 3 ust. 1, nie wykona bdz nie zgBosi przedmiotu umowy do odbioru, Zamawiajcy ma prawo naliczy kar umown w wysoko[ci 0,1 % wynagrodzenia brutto za ka|dy dzieD opznienia. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajcego, Zamawiajcy ma prawo naliczy kar umown w wysoko[ci 0,1 % wynagrodzenia brutto za ka|dy dzieD opznienia . Je|eli kary umowne s ni|sze ni| szkoda jaka ponisB z tego tytuBu Zamawiajcy, ma on prawo |dania odszkodowania przewy|szajcego zastrze|one kary, na zasadach oglnych. Odstpienie od umowy nie wyBcza prawa |dania zapBaty kar umownych. W przypadku zwBoki z zapBat wynagrodzenia, Wykonawca ma prawo naliczania odsetek ustawowych. 8 Wykonawca zobowizuje si nie dokonywa cesji wierzytelno[ci sBu|cych mu wzgldem Zamawiajcego bez jego zgody wyra|onej na pi[mie pod rygorem niewa|no[ci. Wszelkie zmiany Umowy a tak|e o[wiadczenie o odstpieniu od Umowy wymagaj formy pisemnej pod rygorem niewa|no[ci. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie miaBy bd przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane . Wszelkie ewentualne spory powstaBe na tle realizacji Umowy, bd rozstrzygane przez sd powszechny wBa[ciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajcego. Umow sporzdzono w dwch jednobrzmicych egzemplarzach, jednym dla ka|dej ze Stron. ZAMAWIAJCY WYKONAWCA   PAGE PAGE 4 &<=>??@ADHXHvv[v$ & F Kdh-DM a$gd$ & F dha$gd & F dhdd-DM [$\$gd$Jdhdd-DM [$\$^Ja$$ & F Vdh^`Va$gd{w$ & F Vdh^`Va$$ dha$gdH ????@.@4@T@~@@A A"A8A\A|AAAB CCCCCDDDDEEFFFFF GnGGGHHIII̛̹̲̫̤̫̽}thIbhIb@ hhZ@ hk+@h-*hk+@ hk+@h-*hk+@ h-*h ` h-*h< h-*hhd/h@!hk+ h-*h 0M h-*hZ h_"@ ht@ h-*hZ@ h-*h{w5@ \h-*hZ5@ \*XHITL\L$N&NO&QCJ7$8$Eƀ#H$gd9#$ & F KKdh-DM ^K`a$$Jdhdd-DM [$\$^Ja$ & F dhdd-DM [$\$gdIb & F dhdd-DM [$\$gdIJJJJJdKKL@LRLTLXLZL\LLM0M2MMMMMM N N"N$N&NzNNNdOfOlOOOOOɨɟəɐɺvmgma hB3X@ h@ h-*hZ@ h-*h5f@h-*hZ@h-*h2e7h-*hZ@ h@h-*hHg@h-*h5f@h-*hN@ hN@ h-*hZ@ h-*hZ@h-*hf+5@ \h-*hZ5@ \hIbhN hIbhIb hIbhd/&OOPTP$Q&QQQQQlRnRrRtRvRSSTT0U8UvUUUUdVVWWWWWWXX¸vh۸`h-*hZ6h-*hZ5CJ\aJh-*hZ@CJaJhCJaJh-*hW;CJaJh-*hZ@CJaJh-*hZCJaJh-*h5\h-*hZ5\h-*hZ@ h-*h~ch-*hZ@ h-*hZh-*h@ hN@ h@ hhZ@"&QQnRvRSTUVVWWWXXX XXX$dha$$a$$^a$ dXd\$^$a$ $ & Fh^ha$$dhdd[$\$a$gd$ & F KKdh-DM ^K`a$X XXXXXXX X"X.X0X2X6X8XDXFXHXJXLXPXRXTX h-*hZh[%u0JmHnHuh h0Jjh0JUhWyjhWyUXXXXX X2X4X6XLXNXPXRXTX$a$&` ? 0P1h:p2. A!"#$% Dp^  2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtHD`D 2NormalnyCJ_HaJmHsHtHJA J Domy[lna czcionka akapituPiP Standardowy4 l4a ,k , Bez listy 2>@2 2TytuB$a$5\ZOZ 2Akapit z list1$dh^a$ CJaJtH BB@B 2Tekst podstawowy$a$4 @"4 2Stopka p#4)`14 2 Numer strony^JH:@BH Lista numerowana 2 & FR' QR @ OdwoBanie do komentarza CJ^JaJP bP @ Tekst komentarzaCJaJmHsHtHF/qF @ Tekst komentarza Znak^JBj abB @ Temat komentarza5\L/L @ Temat komentarza Znak 5\^JN N @ Tekst dymkaCJOJQJaJmHsHtHL/L @ Tekst dymka ZnakCJOJQJ^JaJT+T XTekst przypisu koDcowegoCJaJT* T XOdwoBanie przypisu koDcowegoH*PK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!RY7mtheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرHF[x=ޝzvg53NjHH8PTj%.H 3kT\}yg CDHfP\ IC>i n$N4)߻UL>JeKK2e,/nEހbFZ͹ #ζKk_9 adZĈꔔK=.xMfdC6Nb-켱K\X" T30P's~Stу>G%M.O"Mry8E?ԥL#SCߜbGӣE|Eʀ'<{(Z"y'N<.Ev,I A6Nv&t"-=1c8U8")QHcBJK] .H0-uIlm2-fjqVf9P('suXmd)̪eY(G]Y䀰zoP nI xy "=kk|l1Q~6M%7_ǬZQ yٿ jmZx^(Q\gQ>BANT~jCoEA3d]dm2iVֵ褽Vl<s,>gÙ/ΫŋtvavDWCd(, ~{-0%M2&a: _PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!RY7mtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] j $$$'p"\&?IOXTX.013> r&XH&QXTX-/24 '!!@ @H 0( 0( B S ?_GoBack!05H1a58 [ s #::YY[[@ @ ??z|~~''pp55 {{P]hr vr Xt')wB"3 "t;z\>#dOf.gKx:>84vod@ SUvGAZ#VN}pYZyX xS[T373aa&@4i?9?jT^`^J.@hOJQJ^Jo()@^57B*OJQJ^Jo(ph.^`^J)88^8`^J)^`^J)^`^J()pp^p`^J() ^ `^J()@ @ ^@ `^J. ^ `^J.^`^J.h<^h`^J.P^`P^J..^`^J...x^`x^J.... ^`^J ..... X@ ^ `X^J ...... ^ `^J....... 8x^`8^J........ `H^``^J.........@K7B*OJQJ^Jo(ph.@^OJQJ^Jo(.^`^J.^`^J.pLp^p`L^J.@ @ ^@ `^J.^`^J.L^`L^J.^`^J.^`^J.PLP^P`L^J.^`B*^Jo(ph.^`^J.RLR^R`L^J." " ^" `^J. ^ `^J.L^`L^J.^`^J.bb^b`^J.2L2^2`L^J.^`^J.^`^J.pLp^p`L^J.@ @ ^@ `^J.^`^J.L^`L^J.^`^J.^`^J.PLP^P`L^J.^`5^J.^`^J.pLp^p`L^J.@ @ ^@ `^J.^`^J.L^`L^J.^`^J.^`^J.PLP^P`L^J.^`^Jo(.^`^J.pLp^p`L^J.@ @ ^@ `^J.^`^J.L^`L^J.^`^J.^`^J.PLP^P`L^J.h<^h`^J.P^`P^J..^`^J...x^`x^J.... ^`^J ..... X@ ^ `X^J ...... ^ `^J....... 8x^`8^J........ `H^``^J.........^`^J.^`^Jo()pL^p`L^J.@ ^@ `^J.^`^J.L^`L^J.^`^J.^`^J.PL^P`L^J.0^`0^J.0^`0^J.p0p^p`0^J.@ 0@ ^@ `0^J.0^`0^J.0^`0^J.0^`0^J.0^`0^J.P0P^P`0^J.^`7B*o(ph) ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.h<^h`^J.P^`P^J..^`^J...x^`x^J.... ^`^J ..... X@ ^ `X^J ...... ^ `^J....... 8x^`8^J........ `H^``^J.........^`^Jo()^`^J.pLp^p`L^J.@ @ ^@ `^J.^`^J.L^`L^J.^`^J.^`^J.PLP^P`L^J.Kx:ZyXvod@"r]wB">#UvGA.#V?9?jr@4i0 Xt[73a$40"x23F0NaZ:bS-7RIb#1 @ A ^ >2sD35 k !BL!,O!_"i"9#k,*-*W2+k+h},JV.d/o_02 5 A56R6 88W;B?@C@4BX"DG I3K 0M2BM>NkNNOB3XYtXD\\o]~c5fHgf6kmtBt[%u{w+x-xWyy>{|ki}-2e:d9,USlXI0?j0UDX;+X%Vr%4I2 yG]R[h!<RvDB(HeKhkH=N]?b>[9i'(Q=."N `<2i<Af+ciK`/@!)"d}@;;P1;;L &<UnknownKrzysiekG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial5. .[`)TahomaA$BCambria Math"AVc2w2GF6F64d 3Q?U2!xxUmowa o dzieBoA[kaKrzysiekT       Oh+'0h $ 0 <HPX`Umowa o dzieoAka Normal.dotm Krzysiek4Microsoft Office Word@ @F@LJF՜.+,0 hp| 6 Umowa o dzieo Tytu !"#$%&'()*+,-./012345789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ\]^_`abdefghijmRoot Entry F Jo1Table6HWordDocumentAjSummaryInformation([DocumentSummaryInformation8cCompObj F0Dokument programu Microsoft Office Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q