Główna treść strony.

Deklaracja dostępności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Deklaracja dostępności

Białostocki Ośrodek Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej centrumzamenhofa.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2009-11-12

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-09

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • nie wszystkie odnośniki otwierające się w nowym oknie ostrzegają o tym,
  • nie wszystkie ramki mają tytuły,
  • nie wszystkie odnośniki są poprawnie opisane i spójne wizualnie,
  • nie wszystkie dokumenty do pobrania są dostępne cyfrowo.

BOK będzie dążyć do zlikwidowania wyżej wymienionych niezgodności niezwłocznie, przy uwzględnieniu warunków organizacyjno-technicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-25. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest koordynator ds. dostępności, dostepnosc@bok.bialystok.pl.

Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer telefonu 85 746 13 14. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Białostocki Ośrodek Kultury prowadzi działalność w dwóch obiektach.

Budynek, ul. Legionowa 5

Do budynku prowadzą trzy oddzielne wejścia znajdujące się na parterze: do biur, kawiarni Fama i kina Forum. Podjazdy znajdują się tylko przy wejściach do kawiarni Fama i kina Forum, nie ma możliwości dostania się do części biurowej osobom z niepełnosprawnością ruchową.

Wchodząc do kina Forum, kasa znajduje się po prawej stronie w głębi budynku. Dalsze przejście zabezpieczone jest drzwiami, które otwierane są przez pracownika instytucji i przez które może przejechać osoba poruszająca się przy pomocy wózka, chodzika czy osoba z wózkiem dziecięcym.

Znajdując się na terenie kina, można przemieszczać się między dwoma kondygnacjami za pomocą platformy dźwigowej w asyście pracownika instytucji (zlokalizowanej po lewej stronie od wejścia) lub schodami oznaczonymi kontrastowo (zlokalizowanymi na wprost od wejścia). Na parterze po prawej stronie znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami. Sala kinowa znajduje się na pierwszym piętrze, umieszczona centralnie w budynku. Wejścia do niej znajdują się po obu stronach.

W sali kinowej nie ma wyznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnością.

W budynku nie ma informacji na temat rozkładu pomieszczeń ani w sposób wizualny i dotykowy, ani głosowy.

Przed budynkiem przy ul. Legionowej są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem z wyjątkiem pomieszczeń technicznych.

W budynku można skorzystać z rozmowy z osobą znającą PJM i SJM w ciągu 2-3 dni od zgłoszenia takiej potrzeby.

Budynek CLZ, ul. Warszawska 19

Do budynku prowadzą dwa oddzielne wejścia znajdujące się na parterze. Przy wejściu głównym znajduje się dzwonek, który informuje pracowników kasy CLZ o potrzebie otworzenia drzwi bocznych, do których prowadzi podjazd.

Wchodząc do budynku, kasa znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego lub po prawej od wejścia bocznego.

Znajdując się na terenie budynku można przemieszczać się między trzema kondygnacjami za pomocą windy (zlokalizowanej za kasą CLZ po prawej stronie) lub schodami oznaczonymi kontrastowo (zlokalizowanymi na wprost od wejścia głównego).

Na każdej z kondygnacji znajduje się oznaczona toaleta dla osób z niepełnosprawnościami wyposażona w przycisk alarmowy.

Sale wystawowe znajdują się na parterze i pierwszym piętrze.

W budynku nie ma informacji na temat rozkładu pomieszczeń ani w sposób wizualny i dotykowy, ani głosowy.

Przed budynkiem przy ul. Warszawskiej jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem z wyjątkiem pomieszczeń technicznych.

W budynku można skorzystać z rozmowy z osobą znającą PJM i SJM w ciągu 2-3 dni od zgłoszenia takiej potrzeby.